Σύμβουλοι Ιατροί

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ έχει ορίσει Εξωτερικούς Συμβούλους Ιατρούς από Πανεπιστημιακές Κλινικές με ειδικότητες μη καρδιοχειρουργικές-μη καρδιολογικές. Ο θεράπων ιατρός διαπιστώνει την ανάγκη εξέτασης του ασθενή από Σύμβουλο Ιατρό, όταν θεωρηθεί απαραίτητο για την πορεία της ασθένειας του και της νοσηλείας του.

Η αμοιβή των συμβούλων αυτών για την πρώτη ώρα παραμονής τους στον ασθενή είναι €100 και για κάθε επόμενη ώρα €50. Οι ασθενείς καταβάλλουν εξ΄ιδίων το ποσό που θα προκύψει στο ΩΚΚ για αμοιβή συμβούλου ιατρού, το αργότερο μέχρι την έξοδό τους από το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η διενέργεια μη καρδιολογικής ή καρδιοχειρουργικής επέμβασης σε νοσηλευόμενο ασθενή από Σύμβουλο Ιατρό, το κόστος της επέμβασης αυτής επιβαρύνει τον ασθενή. Η ενημέρωση για το κόστος και τον τρόπο εξόφλησης γίνεται από το Λογιστήριο Ασθενών.