Σύμβουλοι Ιατροί

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ έχει ορίσει Εξωτερικούς Συμβούλους Ιατρούς από Πανεπιστημιακές Κλινικές με ειδικότητες μη καρδιοχειρουργικές-μη καρδιολογικές. Ο θεράπων ιατρός διαπιστώνει την ανάγκη εξέτασης του ασθενή από Σύμβουλο Ιατρό, όταν θεωρηθεί απαραίτητο για την πορεία της ασθένειας του και της νοσηλείας του.