Γ΄ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών, Χειρουργικής Θώρακα και Μονάδα Υβριδικών Τεχνικών

  Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Γεώργιος Σταυρίδης 210 94 93 314
Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Καντιδάκης 210 94 93 000
Επιμελητές Α’: Νεκτάριος Κογεράκης »
Εμμανουήλ Παπαδάκης »
Φανή Χρονίδου »
Επιμελητής Β’: Κωνσταντίνος Ιερομόναχος »
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας:  Ελένη Χναρά »            Fax: 210 94 93 331