Γ΄ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών, Χειρουργικής Θώρακα και Μονάδα Υβριδικών Τεχνικών

  Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Γεώργιος Σταυρίδης 210 94 93 314
Αναπληρωτές Διευθυντές: Σωκράτης Φραγκούλης
Γεώργιος Καντιδάκης
210 94 93 000
Επιμελητές Α’: Μιχαήλ Μυλωνάκης »
Δημήτριος Αυγερινός »
Φανή Χρονίδου »
Επιμελητής Β’: »
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Ελένη Χναρά »            Fax: 210 94 93 331