Γ΄ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών, Χειρουργικής Θώρακα και Μονάδα Υβριδικών Τεχνικών

  Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Γεώργιος Σταυρίδης 210 94 93 314
Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Καντιδάκης 210 94 93 000
Επιμελητές Α’: Εμμανουήλ Παπαδάκης »
Φανή Χρονίδου »
Επιμελητής Β’: Νεκτάριος Κογεράκης »
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Ελένη Χναρά
Fax: 210 94 93 331