Τηλέφωνα επικοινωνίας
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Θεοδώρα Κωστελίδου
Επιμελήτρια Β’: Θεώνη Κανελλοπούλου
Βιολόγος: Ευγενία Ηλιοπούλου 210 94 93 388
Χημικός: Γιαννούλα Σούφλα »
Fax: 210 94 93 386

Το Ενιαίο Αιματολογικό Τμήμα του ΩΚΚ στελεχώνεται από:

 • 2 Κλινικούς Αιματολόγους (Διευθύντρια, Επιμελήτρια Β΄)
 • 2 Επιστήμονες μη ιατρούς (1 βιολόγο και 1 μοριακή βιολόγο-χημικό)
 • 14 Τεχνολόγους, εκ των οποίων οι 6 απασχολούνται και καλύπτουν τα Κεντρικά Εργαστήρια του Ω.Κ.Κ.
 • 3 Νοσηλεύτριες, εκ των οποίων η 1 είναι προϊσταμένη στο Σταθμό Αιμοδοσίας
 • 1 Γραμματέα

Στο Ενιαίο Αιματολογικό Τμήμα του ΩΚΚ αποτελείται από 3 επιμέρους τμήματα:

 • Το Σταθμό Αιμοδοσίας
 • Το Αιματολογικό Εργαστήριο
 • Το Τμήμα Πήξης-Αιμόστασης

Το έργο των επιμέρους τμημάτων αναλυτικά έχει ως εξής:

 • Ο Σταθμός Αιμοδοσίας καλύπτει την Ιατρική των μεταγγίσεων. Στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Ω.Κ.Κ. διενεργείται πλήρης προ- και μετα-μεταγγισιακός έλεγχος των μονάδων αίματος και παραγώγων του (Ομάδα, Rh, Φαινότυπος, Screening, Panel, διασταύρωση, άμεση Coombs). Η αιμοδοσιακή τροφοδοσία του Ω.Κ.Κ. πραγματοποιείται από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «’Aγιος Παντελεήμων», το οποίο αποτελεί το Κέντρο Αναφοράς του Σταθμού Αιμοδοσίας του Ω.Κ.Κ. Παράλληλα, ο Σταθμός Αιμοδοσίας προγραμματίζει και εκτελεί αιμοπεταλιοαφαιρέσεις-πλασμαφαιρέσεις για την περαιτέρω κάλυψη των αναγκών του.
 • Στo Aιματολογικό Εργαστήριο διενεργούνται οι εξετάσεις αίματος ρουτίνας των νοσηλευομένων, καθώς και των εξωτερικών ασθενών που παρακολουθούνται στο Ω.Κ.Κ. (Γενική αίματος, μικροσκόπηση περιφερικού επιχρίσματος, ΤΚΕ, ΔΕΚ, screening πήξης).
 • Το Τμήμα Πήξης-Αιμόστασης:
  • Διερευνά και αντιμετωπίζει διαταραχές πήξης-αιμόστασης καρδιοχειρουργικών ασθενών σε περιεγχειρητική και περιμεταμοσχευτική περίοδο, καθώς και νοσηλευομένων καρδιολογικών ασθενών
  • Διερευνά και αντιμετωπίζει διαταραχές πήξης-αιμόστασης ασθενών με συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές ή θρομβοφιλικές διαθέσεις
  • Ρυθμίζει και παρακολουθεί την αντιπηκτική αγωγή στους εσωτερικούς καρδιολογικούς και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
  • Διερευνά και αντιμετωπίζει γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με υποτροπιάζουσες αποβολές λόγω θρομβοφιλίας, αλλά και έγκυες που φέρουν προσθετικές καρδιακές βαλβίδες με ή χωρίς παλίνδρομη κύηση
  • Διερευνά και αντιμετωπίζει το δυνητικά καταστροφικό σύνδρομο της θρομβοπενίας εξ ηπαρίνης (η οποία αποτελεί φάρμακο απαραίτητο και ευρέως χρησιμοποιούμενο στην καθημερινή ιατρική πράξη) σε Πανελλαδική κλίμακα

Το Κλινικό έργο των Ιατρών του τμήματος αφορά:

 • Στη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιματολογικών-αιμοστατικών προβλημάτων σε νοσηλευόμενους καρδιολογικούς και περιεγχειρητικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς ή μετά μεταμόσχευση καρδιάς/πνευμόνων που παραπέμπονται στο τμήμα
 • Στη λειτουργία (τρεις εβδομαδιαίως) Εξωτερικού Αιματολογικού Ιατρείου, στο οποίο:
  • ρυθμίζεται η αντιπηκτική αγωγή των καρδιολογικών ασθενών που χρήζουν αντιπηξίας (λόγω κολπικής μαρμαρυγής, προσθετικών βαλβίδων κλπ),
  • παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται έγκυες γυναίκες που χρήζουν παρεντερικής αντιπηξίας λόγω υποτροπιαζουσών αποβολών,
  • διερευνώνται και παρακολουθούνται ασθενείς με θρομβοεμβολικά συμβάματα,
  • διερευνώνται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται λοιπά -καλοήθη και μη- αιματολογικά νοσήματα.

Το Ερευνητικό έργο του Τμήματος συνίσταται:

 • Στην ανάπτυξη νέων αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (υπό πατέντα)
 • Στην ανάπτυξη νέων τεχνικών διαγνωστικής προσέγγισης της θρομβοπενίας εξ ηπαρίνης
 • Στην περαιτέρω διερεύνηση της αντίστασης/υπερευαισθησίας στα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (προς την κατέυθυνση της εντόπισης νέων αιμοπεταλιακών υποδοχέων)
 • Στη μελέτη των μακροχρόνιων συνεπειών της μετάγγισης αίματος και παραγώγων του

Τα επί μέρους τμήματα του Ενιαίου Αιματολογικού διαθέτουν πιστοποίηση ISO και το έργο τους υπόκειται περιοδικά σε εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο (NEQAS).
Έντυπα ασθενών