Επιτροπές

Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο λειτουργούν οι παρακάτω μη αμειβόμενες Επιτροπές:

 • Συντονιστική Επιτροπή
 • Επιστημονική Επιτροπή
 • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας και Αξιολόγησης
 • Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων
 • Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου
 • Επιτροπές Προαγωγών Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 

Οι Επιτροπές, πλην της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, έχουν αμιγώς συμβουλευτική αρμοδιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα:

α. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή, ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Διοικητικής – Οικονομικής – Πληροφορικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων, ενός από το Σωματείο Εργαζομένων και ενός από την Επιστημονική Ένωση Ιατρικού Προσωπικού. Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Κέντρου και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς, έναν (1) Διευθυντή Ιατρό και δύο (2) Ιατρούς Επιμελητές Α΄/Β΄. Ως Πρόεδρος εκλέγεται ένας από τους δύο Διευθυντές μέλη της. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στο Κέντρο, η υποβολή σχετικών προτάσεων, η διοργάνωση των επιστημονικών συνεδρίων του ΩΚΚ, σε εκπλήρωση της βούλησης του δωρητή ότι το ΩΚΚ θα διατηρείται στο ανώτερο δυνατό επιστημονικό επίπεδο.

Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί επί επιστημονικών θεμάτων, τα οποία θα εισάγονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της Επιστημονικής Επιτροπής λειτουργούν οι Ομάδες Εργασίας:

 • Θνητότητας – Επιπλοκών,
 • Επειγόντων Περιστατικών,
 • Φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνησης.

γ. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας απαρτίζεται από τρεις (3) Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, τον Νομικό Σύμβουλο, τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ποιότητας κι έναν (1) εκπρόσωποτου Συλλόγου Ασθενών του Κέντρου, εφόσον υφίσταται, που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρός της είναι ένας εκ των Ιατρών μελών της.

Το έργο της Επιτροπής είναι:

 • Η εξέταση και έγκριση των προτεινομένων πρωτοκόλλων κλινικών ερευνών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις.
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διενεργούμενων πρωτοκόλλων κλινικών ερευνών, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.
 • Η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Η Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας & Αξιολόγησης αποτελείται από εννέα (9) μέλη με Πρόεδρο τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Έργο της είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες, τις οποίες ακολουθεί το Κέντρο.

ε. Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων αποτελείται από τον αρχαιότερο Διευθυντή των Τμημάτων Εντατικής Θεραπείας ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή των Κεντρικών Εργαστηρίων, τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Διοικητικής – Οικονομικής – Πληροφορικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο Ελέγχου Λοιμώξεων, έναν Ιατρό Λοιμωξιολόγο, τον Προϊστάμενο του Φαρμακείου και τον Ιατρό Εργασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η πρόταση μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

στ. Η Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων αποτελείται από τον Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή της Μονάδας Αιμοδοσίας/Κλινικής Αιματολογίας/Πήξης – Αιμόστασης ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, έναν (1) Ιατρό – Αναισθησιολόγο, έναν (1) Ιατρό – Καρδιοχειρουργό, έναν (1) Ιατρό – Καρδιολόγο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φαρμακείου.

Έργο της Επιτροπής είναι η ορθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα κλινικά τμήματα του ΩΚΚ και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά τη μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.

ζ. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν εσωτερικό ελεγκτή όπως ορίζεται από το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011, και είναι αρμόδια για:

 • Την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως ορίζονται από τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τους Κανονισμούς και τις Διαδικασίες του Κέντρου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την κατάρτιση των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεων ελέγχου, καθώς και σχετικών εισηγήσεων για τη βελτίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, που υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Επιτροπές Προαγωγών Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Η Επιτροπή Προαγωγών Ιατρικής Υπηρεσίας αποτελείται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, τους τέσσερις (4) Διευθυντές Τομέων και τον εισηγούμενο την προαγωγή Διευθυντή Ιατρό.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προτεινόμενων προς προαγωγή μελών του Τακτικού Ιατρικού Προσωπικού, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 • Η Επιτροπή Προαγωγών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελείται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, έναν από τους Υποδιευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναλόγως του Νοσηλευτικού Τομέα στον οποίο ανήκει ο κρινόμενος και τρεις (3) Προϊσταμένους.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προτεινόμενων προς προαγωγή νοσηλευτών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν στο Κέντρο.