01 Αποστολή

H βελτίωση της υγείας των πολιτών στην Ελλάδα μέσω της θέσπισης και τήρησης διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, με άριστα κλινικά αποτελέσματα, αποδοτική χρήση των πόρων του Νοσοκομείου κι έμφαση στην έρευνα και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού.

02 Στόχοι

Για την επίτευξη αυτή της Αποστολής, οι Στόχοι του ΩΚΚ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Η παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών φροντίδων υγείας με κέντρο τον ασθενή και με υποστήριξη από την ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου και την εκπαίδευση του προσωπικού,
  2. Η εφαρμογή νέων μεθόδων & τεχνολογιών,
  3. Η προσέλκυση αξιόλογου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού,
  4. Η δέσμευση για τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,
  5. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την κάλυψη αναγκών της ευρύτερης Κοινότητας,
  6. Η υποστήριξη του οράματος του Δωρητή.

03 Αξίες

Βασικός άξονας της δημιουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ήταν η κοινωνική προσφορά, η μέριμνα και ο σεβασμός προς τον ασθενή και το περιβάλλον του αλλά και προς τους εργαζόμενους. Το προσωπικό του ΩΚΚ έχει υιοθετήσει αρχές – αξίες για να στηρίξει την Αποστολή και τους Στόχους του που συνοψίζονται στα παρακάτω:

Ποιότητα
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει μακρά παράδοση στην ποιότητα. Η προσπάθεια για την εφαρμογή των Κανονισμών & Διαδικασιών του Κέντρου υποστήριζεται από τη μέτρηση δεικτών, την παρακολούθηση αποτελεσμάτων και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

Ομαδική εργασία & Συλλογικότητα
Η φροντίδα του ασθενή είναι αποτελέσμα ομαδικής εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δημιουργούμε πλέγμα προστασίας και προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και τους οικείους του.

Παροχή φροντίδων προς τον ασθενή & μέριμνα για την οικογένειά του
Οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο αναγνωρίζουμε ότι κάθε ασθενής μας εμπιστεύεται τη ζωή του. Προσπαθούμε σκληρά να ανταποκριθούμε, κι αν όχι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες, τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Καινοτομία
Αγκαλιάζουμε κάθετι που ανοίγει νέους δρόμους στην παροχή φροντίδων υγείας. Καλωσορίζουμε την αλλαγή και την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών και τη χρήση νέων μέσων που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την απόδοσή μας.

Ακεραιότητα
Αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς, συγγενείς, επισκέπτες και προμηθευτές με ανιδιοτέλεια. Φροντίζουμε για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών μας, για την πλήρη ενημέρωσή τους και τη σύγκατάθεσή τους πριν από κάθε επεμβατική ή άλλη πράξη και για την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Υπευθυνότητα
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και είμαστε υπόλογοι για το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Η ευθύνη που συνοδεύει την ανάληψη κάποιας υποχρέωσης δεν μεταβιβάζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαλλάσσεται κανείς από τις ευθύνες του όταν μεταβιβάζει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλους.