Β΄ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών & Μονάδα Αγγειακής Χειρουργικής

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Θεμιστοκλής Χαμογεωργάκης 210 94 93 311
Αναπληρωτές Διευθυντές: Νεκτάριος Κογεράκης 210 94 93 000
 Επιμελητές Α’: Δημήτριος Ζαρκαλής
Αντιγόνη Κολιοπούλου
»
Επιμελητές Β’: Κωνσταντίνος Ιερομόναχος
Γρηγόριος Χρυσοστομίδης
»
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Αγγελική Σμύρου »
 Fax:  210 94 93 845