Μονάδα Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Διευθυντής:
 Αναπληρωτές Διευθυντές: Δημήτριος Τσιάπρας
Σταμάτης Κυρζόπουλος
Αθανάσιος Δρίτσας
Φίλιππος Κόκκινος
 Επιμελητές Α΄: Ευάγγελος Λεοντιάδης
Βασιλική Βαρτελά
210 94 93 000

 

Το Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας είναι το πρώτο που απέκτησε Ευρωπαική Πιστοποίηση στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση αυτή χορηγείται από την Ευρωπαική Εταιρεία υπερηχοκαρδιογραφίας και το Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας είναι ένα από τα 3 πρώτα εργαστήρια που πιστοποιήθηκαν Πανευρωπαικά. Στο Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες πράξεις:

  • Έγχρωμο Υπερηχοκαρδιογράφημα που περιλαμβάνει και τη τεχνική Doppler (Triplex) για την εκτίμηση της λειτουργικότητος της καρδιάς, την αξιολόγηση των προβλημάτων των καρδιακών βαλβίδων και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητος της φαρμακευτικής ή χειρουργικής θεραπείας σε ασθενείς με διάφορες παθήσεις της καρδιάς όπως βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, στεφανιαία νοσος. Επίσης με το υπερηχοκαρδιογράφημα λαμβάνονται με αναίμακτο τρόπο αιμοδυναμικές πληροφορίες που παλαιότερα απαιτούσαν καρδιακό καθετηριασμό.
  • Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo) για την αξιολόγηση της απόδοσης της καρδιάς κατά τη διάρκεια της κόπωσης. Το Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας του νοσοκομείου μας απετέλεσε το πρώτο στην Ελλάδα που σε συστηματική βάση εφάρμοσε τη δυναμική ηχοκαρδιογραφία στην κλινική αξιολόγηση της στεφανιαίας νόσου. Οι περισσότερες δυναμικές υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες πραγματοποιούνται με ενδοφλέβια χορήγηση ουσιών (δοβουταμίνη, διπυριδαμόλη) οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρόμοιες με αυτές της σωματικής προσπάθειας, υπο ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες. Το εργαστήριο ανέπτυξε και εφάρμοσε στην κλινική πράξη επίσης τη διαθωρακική μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας ροής κυρίως με χορήγηση αδενοσίνης. Πολλές δυναμικές μελέτες στο νοσοκομείο μας πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη εκτίμηση της στεφανιαίας εφεδρείας ροής. Πραγματοποιούνται επίσης μελέτες ηχοαντίθεσης για την αξιολόγηση των ενδοκαρδιακών επικοινωνιών και τη σκιαγράφηση του ενδοκαρδίου.
  • Διοισοφάγειος Υπερηχοκαρδιογραγφία που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση θρόμβων στον αριστερό κόλπο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πριν την ηλεκτρική ανάταξη ή την ακριβέστερη εκτίμηση των βαλβιδικών παθήσεων ή ενδοκαρδιακών επικοινωνιών σε ασθενείς με τεχνικές δυσκολίες κατά την διαθωρακική μελέτη. Χρησιμοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια καρδιακών εγχειρήσεων για τη λήψη κρίσιμων διεγχειρητικών αποφάσεων.
  • Επίσης εφαρμόζεται η ιστική Doppler υπερηχοκαρδιογραφία με κύρια κλινική εφαρμογή στην καρδιακή ανεπάρκεια και τον δυσυγχρονισμό για την επιλογή ασθενών που είναι υποψήφιοι για αμφικοιλιακή βηματοδότηση και επανασυγχρονισμό όσο και για τη μετέπειτα παρακολούθηση τους. Η αξιολόγηση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας πραγματοποιείται πλέον με ιστικό Doppler.

Λόγω της αυξημένης ανάγκης για υπερηχοκαρδιογραφικές εξετάσεις το Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας λειτουργεί τα Σάββατα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Στο εργαστήριο αναίμακτων διαγνωστικών τεχνικών εκτελείται επίσης ένας πολύ μεγάλος αριθμός δοκιμασιών κόπωσης και εργοσπιρομετρικών μελετών. Η δοκιμασία κόπωσης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Οι εργοσπειρομετρικές μελέτες εφαρμόζονται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή βαλβιδοπάθεια για την εκτίμηση της καρδιαγγειακής λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς και τον καθορισμό της πρόγνωσής του ώστε να λαμβάνονται κρίσιμες θεραπευτικές αποφάσεις.