Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερις Τομείς:

 

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Ανδρέας Καραμπίνης
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τομέα: Γεώργιος Σταυρίδης
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τομέα –
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας:
 

Ανδρέας Καραμπίνης

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα: Βασίλειος Βούδρης
Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τομέα: Θεοφανή Αντωνίου
Συντονιστής Διευθυντής Εργαστηριακού Τομέα: Δημήτριος Ντεγιάννης

 

Στους Τομείς λειτουργούν Εξωτερικά Ιατρεία τακτικών και επειγόντων περιστατικών αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν.

 

Στην Ιατρική Υπηρεσία υπάγονται επίσης δύο Γραφεία: α. Γραφείο Επιστημόνων Υγείας, και β. Γραφείο Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.

 

Τα γενικά καθήκοντα των μελών της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

α. Η παροχή ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και τέχνης.

β. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

γ. Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας

δ. Η τήρηση των κανόνων της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και των αρχών λειτουργίας του Κέντρου, όπως καθορίζονται από τη Νομοθεσία, τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το πλαίσιο Λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται με:

  • Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό, που αποτελείται από ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  • Μετεκπαιδευόμενους Ιατρούς, που προσλαμβάνονται ως έκτακτο προσωπικό.
  • Ειδικευόμενους Ιατρούς, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • Λοιπό προσωπικό