Διαδικασία εισαγωγής

Η εισαγωγή στο ΩΚΚ, προγραμματισμένη ή έκτακτη, ξεκινά από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Ο ασθενής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο θα δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας και θα δηλώσει τον Ασφαλιστικό Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) για την κάλυψη του ασθενή κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο. Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών θα φροντίσει για την εισαγωγή στην κατάλληλη νοσηλευτική μονάδα σε συνεργασία με τους γιατρούς.