Διαδικασία εισαγωγής

Η εισαγωγή στο ΩΚΚ, προγραμματισμένη ή έκτακτη, ξεκινά από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών. Ο ασθενής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο θα δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας και θα δηλώσει τον Ασφαλιστικό Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) για την κάλυψη του ασθενή κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο. Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών θα φροντίσει για την εισαγωγή στην κατάλληλη νοσηλευτική μονάδα σε συνεργασία με τους γιατρούς.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, επιτρέπεται η συνοδεία κάθε ασθενούς από ένα (1) μόνο άτομο εντός του Νοσοκομείου. Οι υπόλοιποι συνοδοί θα πρέπει να παραμένουν εκτός Νοσοκομείου, στον περίβολο. Κανένας από τους συνοδούς ή επισκέπτες δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο Νοσοκομείο, εάν έχει αναπνευστική λοίμωξη ή σχετικά συμπτώματα. Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών και τη συνεργασία όλων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού.