Πλήρης Νοσηλευτική Κάλυψη

Η νοσηλευτική φροντίδα, σε όλα τα στάδια της νοσηλείας σας, είναι πλήρης και πάντοτε ανάλογη της βαρύτητας της κάθε περίπτωσης. Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει επιλεγεί και εκπαιδευτεί για να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα παροχής φροντίδων. Για το λόγο αυτόν, το ΩΚΚ δεν επιτρέπει την παρουσία συγγενών ή «αποκλειστικών» για παροχή οποιασδήποτε νοσηλευτικής φροντίδας.