Υποδιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής

Η Υποδιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής αποτελείται από το Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software), το Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware) και το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων.

Σκοπός

Σκοπός της Υποδιεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής είναι η υποστήριξη της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων του ΩΚΚ μέσω της εφαρμογής προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών για την καλύτερη οργάνωση του Κέντρου, τη βέλτιστη αποδοτικότητα εργασίας και την παροχή πληροφόρησης προς τη Διοίκηση με στόχο:

 • την αξιόπιστη και λεπτομερή παρακολούθηση όλων των λειτουργικών μεγεθών του ΩΚΚ,
 • τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους,
 • την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς,
 • την υποβοήθηση της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων,
 • την παροχή πληροφοριών στη Διοικητική & Οικονομική, Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία,
 • την υποστήριξη της Έρευνας και προαγωγή της Επιστήμης,
 • την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος του ΩΚΚ προς το Υπουργείο Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Πληροφοριακή Υποδομή

Η Υποδιεύθυνση είναι υπεύθυνη για τα θέματα Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΩΚΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής διαχειρίζεται ένα σύνολο Πληροφοριακών Συστημάτων, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών που αποτελούν την Πληροφοριακή Υποδομή του Κέντρου. Πιο αναλυτικά, αυτή περιλαμβάνει:

Πληροφοριακά Συστήματα

 • Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΝΠΣ) «Medico//s»
 • Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (LIS) «MediLab»
 • Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) «Singular Enterprise»
 • Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα «Ora*Care» και Οικονομικής Διαχείρισης «Ora*Sis»
 • Πληροφοριακό Σύστημα Τιμολόγησης Ασθενών και Διαχείρισης Υποβολών και Πληρωμών «Doc//Billing»
 • Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) «Brio/M-Plus»
 • Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιοποίησης Ιατρικών Φακέλων «PAPYRUS»
 • Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας «Money» και Ωρομέτρησης Προσωπικού «Timer»
 • Πληροφοριακά Συστήματα Ιατρικού Πρωτοκόλλου Χειρουργείου «CardioPro» και «Summit Vista»

 

Εξοπλισμός

 • Δίκτυο Πληροφορικής Ethernet δομημένης καλωδίωσης Cat-6, 100-1000 Mbps, με διακοπτικούς μεταγωγείς (switches) που σχηματίζουν δίκτυο κορμού (backbone) ταχύτητας 1 Gbps και δίκτυο που φθάνει στις θέσεις εργασίας των χρηστών με ταχύτητα 100 Mbps,
 • Σύνολο Κεντρικών Υπολογιστών (Servers farm) μεταξύ των οποίων προηγμένα συστήματα σε διάταξη αυξημένης διαθεσιμότητας (clustering), συστήματα μεγάλης υπολογιστικής ισχύος πολλαπλών επεξεργαστών, κ.τλ.,
 • Θάλαμο Κεντρικών Υπολογιστών (Computer Room) ο οποίος φιλοξενεί τους Κεντρικούς Υπολογιστές διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα και συστήματα για ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ισχύος – UPS, ανεξάρτητο κλιματισμό και παρακολούθηση/ρύθμιση θερμοκρασίας και περιβαλλοντολογικών συνθηκών, συνεχή καταγραφή συνθηκών λειτουργίας, αυτοματοποιημένη ανίχνευση βλαβών, κ.τλ.),
 • Σύνολο σταθμών εργασίας χρηστών με πλήρη περιφερειακό εξοπλισμό (εκτυπωτές, bar-code printers & readers, scanners, backup tape drives, κτλ),
 • Εργαστήριο συντηρήσεως, επισκευών και βελτιώσεων εξοπλισμού.

 

Υπηρεσίες

 • Κεντρική διασύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) μέσω διακομιστή proxy με χρήση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ονομαστικής ταχύτητας 32 Mbps,
 • Υπηρεσία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) μέσω διακομιστή e-mail,
 • Υπηρεσία εταιρικού Ιστότοπου (Web site) www.onasseio.gr, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων,
 • Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (HelpDesk) με λειτουργία σε 24-ωρη κάλυψη, 7 ημέρες την εβδομάδα (24×7),
 • Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Ειδικότερα τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΩΚΚ καλύπτουν με πλήρη και ομογενή τρόπο, ολόκληρη τη λειτουργία του Κέντρου, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τις ακόλουθες ενότητες και λειτουργίες:

Ιατρικό / Εργαστηριακό / Νοσηλευτικό Σύστημα

Πλήρης ηλεκτρονικός και έντυπος / ψηφιοποιημένος Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς, Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων με αυτοματοποιημένη μετάδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στους σταθμούς εργασίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και ενημέρωση ιατρικού και χρεωστικού (οικονομικού) φακέλου του ασθενούς, Βάση Δεδομένων λεπτομερών Ιατρικών στοιχείων Καθετηριασμών και Καρδιοχειρουργικών περιστατικών, Στατιστική ανάλυση Ιατρικών Στοιχείων και Επιδημιολογικών δεδομένων, Ιατρικά Πρωτόκολλα, Νοσηλευτική παρακολούθηση ασθενούς και Νοσηλευτική λογοδοσία, Ιατρικά πορίσματα και αποτελέσματα εξετάσεων.

Διακίνηση Ασθενών

Τμήμα Κίνησης, Εισαγωγή Ασθενών, Διακίνηση ασθενών στους ορόφους και Τμήματα, Προγραμματισμός εξετάσεων και πλάνο νοσηλείας, Χρεώσεις ασθενών (εξετάσεις, φάρμακα, υλικά, νοσήλια, υπηρεσίες), Εξιτήρια, Λογιστική παρακολούθηση Ασθενών, Πλήρης χρεωστικός (οικονομικός) φάκελος ασθενούς, Τιμολόγηση Εσωτερικών & Εξωτερικών Ασθενών, Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, Ραντεβού, Ιατρικά Αρχεία, Φαρμακείο (παρακολούθηση και χρέωση φαρμάκων ανά ασθενή σε επίπεδο μονάδας φαρμάκου).

Οικονομική Διαχείριση – Διαχείριση Υλικού – Διοίκηση

Γενική και Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Προϋπολογισμός, Ισολογισμός, Κοστολόγηση, Παραγγελίες, Προμηθευτές, Διαχείριση Συμβάσεων, Διαχείριση Υλικού, Αποθήκη (πλήρες σύστημα οργάνωσης με barcode), Αυτόματη αναπλήρωση υλικών Κεντρικής Απoθήκης και αποθηκών Τμημάτων μέσω καθορισμού και παρακολούθησης ελάχιστων stock ασφαλείας, EDI σύνδεση με προμηθευτές για αυτοματοποιημένη παραγγελιοληψία και ανταλλαγή τιμολογίων, Αυτοματοποιημένη έκδοση επιταγών πληρωμών προμηθευτών, Αναδρομικές αναπροσαρμογές / Χρονολογική ωρίμανση υπολοίπων προμηθευτών, Παρακολούθηση υποβολών τιμολογίων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και εισπράξεων / εκκαθαρίσεων λογαριασμών, Μεριδολόγια Ιατρείων και Ιατρών, Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.), Ωρομέτρηση Προσωπικού και παρακολούθηση εισόδου / εξόδου, Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία

 

Αποστολή και Αντικείμενο Εργασιών Υποδιεύθυνσης

Η διακίνηση και διάχυση της πληροφορίας προς όλους τους χρήστες με αξιοπιστία, ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια, στη μορφή και το χρόνο που τη χρειάζονται για την εργασία τους, αποτελεί βασική αποστολή της Υποδιεύθυνσης, όπως επίσης και η παροχή προς τη Διοίκηση όλης της απαιτούμενης επεξεργασμένης πληροφόρησης για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ευθύνη της Υποδιεύθυνσης αποτελεί ακόμη η αναλυτική παρακολούθηση των πεπραγμένων των διαφόρων τμημάτων του ΩΚΚ, η στατιστική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η περιοδική έκδοση των στοιχείων δραστηριότητας του Κέντρου.

Αναλυτικότερα τα δύο Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής του Κέντρου.
 • Διάχυση Πληροφορίας (information dissemination) προς όλους τους χρήστες τη στιγμή και στη μορφή που τη χρειάζονται για την εργασία τους, με τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή, συνεπή και δομημένο.
 • Υποστήριξη Ιατρικής Έρευνας μέσω επεξεργασίας και διάθεσης προς το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου κατάλληλης στατιστικής πληροφόρησης, αξιοποιώντας την Βάση Δεδομένων ιατρικών πληροφοριών του Κέντρου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων για υποστήριξη ειδικών αναγκών.
 • Συμμετοχή στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό και στην προετοιμασία του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου σε θέματα που αφορούν τεχνολογία και σχετικές επενδύσεις, καθώς και στην εκπόνηση του λειτουργικού προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων δραστηριότητας των Τμημάτων του ΩΚΚ ανά μήνα, μέσω των συστημάτων Πληροφορικής του Κέντρου, καθώς και έκδοση των πεπραγμένων κάθε Τμήματος και παρακολούθηση εκτέλεσης του λειτουργικού προϋπολογισμού και των αποκλίσεων από αυτόν σε επίπεδο μήνα, τριμήνων, τετραμήνων εξαμήνων και έτους.
 • Διοικητική Πληροφόρηση: Σχεδιάζονται και παράγονται σε μηνιαία βάση όλες οι απαιτούμενες λειτουργικές/διοικητικές αναφορές όλα τα απαιτούμενα λειτουργικά/διοικητικά reports για την παρακολούθηση της πορείας του Κέντρου από τη Διοίκηση, την υποστήριξη των Διοικητικών λειτουργιών και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων.
 • Διασφάλιση Ποιότητας: Το Τμήμα συμμετέχει στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου, καθώς και στις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας. Ακόμη παρακολουθεί τους Δείκτες Ποιότητας στα πλαίσια του συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας, μέσω στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κέντρου.
 • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και εισαγωγή και ομαλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τρόπων οργάνωσης της εργασίας, με τρόπο και ρυθμό που εξυπηρετεί το ΩΚΚ και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και των λειτουργιών του Κέντρου καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον ασθενή.
 • Εισήγηση εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών καινοτομιών σε συνάρτηση με χρήση Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών με στόχο βελτιώσεις στην απόδοση και ποιότητα, διευκόλυνση της ροής εργασιών, έλεγχο κόστους και οικονομικότερη λειτουργία του Κέντρου.
 • Εκπαίδευση χρηστών σε νέες τεχνολογίες και Πληροφορική
 • Διαθεσιμότητα υπηρεσιών Κεντρικής διασύνδεσης με το Διαδίκτυο (Internet), Κεντρικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Ιστοσελίδα, Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk), συντήρησης και επισκευών εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής του Κέντρου
 • Διαχείριση υπεργολαβιών / Συμβάσεων: Σύναψη και διαχείριση συμβάσεων με προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής καθώς και έλεγχος της υλοποίησης των έργων και ποιότητας των παραδοτέων.
 • Υπηρεσία ΩΚΚ Intranet: Σχεδιασμός, υλοποίηση, ενημέρωση και διαχείριση του εσωτερικού ενδοεπιχειρησιακού δικτύου του ΩΚΚ (ΩΚΚ Intranet).
 • Διαχείριση και ψηφιοποίηση των έντυπων ιατρικών φακέλων σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικού Αρχείου.