Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσία

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του ΩΚΚ αποτελεί την καρδιά του Νοσοκομείου. Η προσέλκυση και διατήρηση ικανότατων επαγγελματιών σε συνδυασμό με την ομαδική εργασία, τις κοινές αξίες που διέπουν το Προσωπικό και το φιλικό περιβάλλον εργασίας, έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Το ΩΚΚ επιδιώκει τη συνεχή εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού του μέσω της στενής συνεργασίας του Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού με το Γραφείο Εκπαίδευσης, προσφέροντας ταυτόχρονα εργασιακή ασφάλεια και ανταγωνιστικές αποδοχές.

Το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσία είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για:

  • τη διαχείριση κάθε θέματος σχετικού με την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων,
  • την τήρηση αρχείου (ατομικούς φακέλους) για όλους τους εργαζόμενους σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή,
  • τον έλεγχο της παρουσίας, της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας και την εν γένει τήρηση των διαδικασιών του Νοσοκομείου και της εργατικής Νομοθεσίας,
  • τη μισθοδοσία του προσωπικού.