Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου Δ.Σ.

Η Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου Δ.Σ. είναι αρμόδια για:

  • τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρου Δ.Σ.,
  • την οργάνωση των συνεδριάσεων και την τήρηση των πρακτικών,
  • την οργάνωση και τον συντονισμό των συναντήσεων του Προέδρου και Επιτροπών Δ.Σ.,
  • την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • την τήρηση αρχείου των αποφάσεων του Δ.Σ. και την έκδοση επισήμων αντιγράφων εξ αυτού,
  • την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.