Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας & Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

 • τον έλεγχο της ποιότητας και τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών,
 • τη σύνταξη προδιαγραφών για ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία του ΩΚΚ, εσωτερικά και εξωτερικά,
 • τη σύνταξη και παρακολούθηση εφαρμογής διαδικασιών που αφορούν στην έρευνα, την παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ιδέα της ποιότητας έχει βαθιές ρίζες στο Ωνάσειο και η Διοίκηση του ΩΚΚ είχε δεσμευθεί για την διασφάλισή της. Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας δημιουργήθηκε στα τέλη του 1993 με σκοπό τη μέτρηση δεικτών ποιότητας, οι οποίοι ελέγχονται βάσει προκαθορισμένων κλινικών κριτηρίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και ασφάλειας. Διαφοροποιήσεις από την αναμενόμενη απόδοση συζητούνται με τη Διοίκηση και κοινοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας. Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας χρησιμοποιεί εκτενώς τις σημαντικές δυνατότητες του ΩΚΚ για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων.

Το Δίκτυο Ποιότητας αποτελείται από τους Εσωτερικούς Επιθεωρητές και τους Συνδέσμους Ποιότητας που εκπροσωπούν όλα τα Τμήματα του Κέντρου και αναλαμβάνουν το ρόλο της αμφίδρομης πληροφόρησης μεταξύ των Τμημάτων τους και του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων.

Όλες οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων υποστηρίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας και εκτελούνται υπό την εποπτεία της. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, συντονισμό και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων όσον αφορά τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή.

Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων υποστηρίζει την Ομάδα Εργασίας Θανάτων – Επιπλοκών καθώς και τη μηνιαία συνδυασμένη συνάντηση Θνητότητας – Νοσηρότητας των Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας όπου συζητούνται τα θέματα που προέρχονται από την Ομάδα Εργασίας.

Το 2004 το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών του από τον ΕΛΟΤ, την ελβετική SQS και το IQNet.

To 2010 το Σύστημα Ποιότητας τροποποιήθηκε επιτυχώς και το Ωνάσειο πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 ενώ το 2011, πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 για την ασφάλεια τροφίμων.

 

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Οι Δημόσιες Σχέσεις εστιάζονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

 • στην προβολή της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθώς και των επιστημονικών και νοσηλευτικών επιτευγμάτων του Κέντρου.
 • στην επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • στην υποστήριξη διοργάνωσης εξειδικευμένων συνεδρίων/σεμιναρίων
 • στην παρακολούθηση του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

στην επαφή με το κοινό για διάφορα αιτήματα του ή για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών.

 • στην επιμέλεια έκδοσης των ενημερωτικών εντύπων του ΩΚΚ
 • στη διακίνηση φωτογραφιών του Νοσοκομείου
 • στην ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΩΚΚ

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οι ιατροί και άλλες ειδικότητες επιστημόνων διενεργούν έρευνες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, την Ελληνική Νομοθεσία, τις σχετικές Διεθνείς Διακηρύξεις και τους Διεθνείς Κανόνες Βϊοηθικής που ισχύουν και στη χώρα μας. Κατά την προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας των Ερευνητικών Προγραμμάτων, η πρώτη εγγραφή έγινε στις 1993.

Σχετικά με τα Ερευνητικά Προγράμματα του ΩΚΚ, η αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη και παρακολούθηση εφαρμογής διαδικασιών που αφορούν στην έρευνα, είναι το αυτοτελές Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων. Στόχος της ανασκόπησης των Ερευνητικών Προγραμμάτων του Νοσοκομείου μας από το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων είναι να διαπιστωθεί η πορεία της έρευνας στο Ωνάσειο και η συνοπτική καταγραφή των Ερευνητικών Προγραμμάτων από το 1993.

Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση περιλαμβάνει Προγράμματα που:

 • έχουν ακυρωθεί
 • βρίσκονται σε εξέλιξη
 • ολοκληρώθηκαν
 • εστάλησαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
 • που εστάλησαν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και/ή την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας καθώς και στην Επιστημονική Επιτροπή για θέματα που αφορούν στην έρευνα.