Τμήμα Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού

Το Τμήμα Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού έχει την ευθύνη για:

  • τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών,
  • τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διενέργεια έρευνας αγοράς,
  • την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή υλικών σε όλα τα Τμήματα του Κέντρου,
  • τη σωστή διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεμάτων,
  • τη λειτουργία της Κεντρικής Αποθήκης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Οικονομικής Υπηρεσίας.