Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου είναι αυτοτελές και υπάγεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποστολή του Γραφείου Νομικού Συμβούλου είναι η διασφάλιση ότι το ΩΚΚ αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και η εν γένει υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του Κέντρου.

Προς τον σκοπό αυτό:

(α) Γνωμοδοτεί εγγράφως για τις υποθέσεις που του αναθέτει η Διοίκηση του Κέντρου,

(β) Αναλαμβάνει όλες τις εξώδικες πράξεις ή ένδικες υποθέσεις και γενικά κάθε ένδικο μέσο ή βοήθημα χωρίς περιορισμό βαθμού ή δικαιοδοσίας κατά τον Κώδικα των Δικηγόρων.

 

Τομείς Δραστηριότητας  

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου δραστηριοποιείται στους ακόλουθους ιδίως τομείς:

  • Δίκαιο Επιχειρήσεων (Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων με προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, σύνταξη προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών /υπηρεσιών /έργων, διαγωνιστικές διαδικασίες/προδικαστικές προσφυγές)
  • Εργατικό Δίκαιο (ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις επίλυση εργατικών θεμάτων)
  • Ιατρικό Δίκαιο (αστική ευθύνη, ιατρικό απόρρητο, ιατρική ηθική και δεοντολογία με έμφαση σε θέματα βιοηθικής και βιοτεχνολογίας)

Ο Νομικός Σύμβουλος είναι μέλος της Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές ή άλλα όργανα του Κέντρου, όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του.