Τμήμα Φαρμακείου

Το Τμήμα Φαρμακείου έχει την ευθύνη για:

  • την προμήθεια, φύλαξη, ταξινόμηση, τον έλεγχο, τη χορήγηση, διανομή, διακίνηση και διαχείριση των φαρμάκων,
  • τον έλεγχο των προς εκτέλεση συνταγών, όπως με λεπτομέρεια ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 108/1993 (ΦΕΚ Α΄50), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.