Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Διευθυντής.

 

Διευθύντρια: Χρύσα Παναγιώτου
Υποδιευθύντρια Πρώτου Νοσηλευτικού Τομέα: Παναγιώτα Μαγαλιού
Υποδιευθύντρια Δεύτερου Νοσηλευτικού Τομέα: Ευαγγελία Παπαδοπούλου

 

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο τομείς, ως εξής:

Στον Πρώτο Νοσηλευτικό Τομέα υπάγονται τα παρακάτω:

 • Καρδιοχειρουργικός Τομέας (κλίνες)
 • Καρδιολογικός Τομέας (κλίνες)
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Στο Δεύτερο Νοσηλευτικό Τομέα υπάγονται τα παρακάτω:

 • Χειρουργεία
 • Αναισθησιολογικός Τομέας
 • Εργαστήρια
 • Αιμοδοσία
 • Κεντρική Αποστείρωση
 • Στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάγεται το Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων.

Αρχές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες, τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
 • Η προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.
 • Η συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

 

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Διασφάλιση Ποιότητας στη Φροντίδα των ασθενών
 • Ικανοποίηση Ασθενών
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Νοσηλευτών
 • Ικανοποίηση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η καθημερινή παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας διασφαλίζεται με την τυποποίηση του τρόπου παροχής Νοσοκομειακής φροντίδας μέσω διαδικασιών και πρωτοκόλλων τα οποία βασίσθηκαν στα σύγχρονα δεδομένα της Νοσηλευτικής επιστήμης και αξιολογούνται συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητα τους.

Για τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθιερώθηκαν νέοι νοσηλευτικοί ρόλοι – θεσμοί όπως του Νοσηλευτή Επικοινωνίας, του Κλινικού Νοσηλευτή, του Συνδέσμου Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων.

Αποτελεσματικός είναι ο ρόλος του Γραφείου Εκπαίδευσης με τα προγράμματα προσανατολισμού νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, ταχύρρυθμα προγράμματα για την επίλυση προβλημάτων ή εφαρμογής καινοτόμων παρεμβάσεων και τα ετήσια προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Στην όλη δομή καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι η στήριξη όλων των δραστηριοτήτων από το Νοσοκομειακό Πληροφορικό Σύστημα.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, για την εκπαίδευση φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής στην καρδιολογική – καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους σε ένα προηγμένο και οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο θα ανοίξει νέους ορίζοντες στο επιστημονικό και επαγγελματικό μέλλον των αυριανών Νοσηλευτών. Επίσης, δέχεται Νοσηλευτές από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να εκπαιδευθούν σε εξειδικευμένες Νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή στη λειτουργία ειδικών Τμημάτων.

 

Νοσηλευτικοί ρόλοι - θεσμοί

Ο Κλινικός Νοσηλευτής είναι το άτομο που θα εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις και θα διδάξει δεξιότητες νοσηλευτικής σε μεμονωμένους Νοσηλευτές ή μικρές ομάδες Νοσηλευτών. Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής. Η εμπειρία που αποκτιέται, συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του εκπαιδευόμενου και στην απόκτηση επαγγελματικής ικανότητας και αυτοπεποίθησης.

Ο Κλινικός Νοσηλευτής πρέπει να έχει συνδυασμό ευρέως φάσματος γνώσεων και δεξιοτήτων και να διακρίνεται για τη δημιουργικότητα, την ετοιμότητα, τη δεξιοτεχνία και την κοινωνικότητα του. Ο ρόλος του είναι στο Νοσηλευτικό Τμήμα κοντά στον ασθενή και στους υπό εκπαίδευση Νοσηλευτές. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο διαθέτει 30 περίπου κλινικούς Νοσηλευτές σε όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου.

 • Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών και την τήρηση των κανόνων περί Διεθνών Προφυλάξεων (Universal Precautions), που εκδίδονται από την Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων.
 • Ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο Ελέγχου Λοιμώξεων, για τα μέτρα απολύμανσης έγκαιρα και με τη σειρά του υπεύθυνα ενημερώνει το προσωπικό του τμήματος.
 • Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της προγραμματισμένης εκπαίδευσης σε θέματα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Λογοδοτεί για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των καθορισμένων μέτρων πολιτικής και πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Αξιολογεί και αναφέρει γραπτώς την ποιότητα και την απόδοση του κάθε υλικού μιας χρήσεως, αφού συζητήσει με όλο το προσωπικό του τμήματος και εκφράζει τις απόψεις του, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήματος.
 • Ελέγχει σε καθημερινή βάση την εφαρμογή της σωστής διαχείρισης των αιχμηρών αντικειμένων, του μολυσμένου ιματισμού και των απορριμμάτων, όπως περιγράφονται στις διαδικασίες και αναφέρει προβλήματα και δυσκολίες στον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει σε ειδικό ντοσιέ τους ασθενείς με στοιχεία λοιμώξεων (πυρετός, I.V. παροχές κ.λπ.).
 • Αναφέρει και προβλέπει τη τυχούσα έλλειψη σε υλικά, που αφορούν την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Παρακολουθεί τη σωστή απολύμανση των συσκευών οξυγόνου και την απολύμανση των εργαλείων στους χώρους ακαθάρτων, καθώς και τη σωστή χρήση των απολυμαντικών.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των προφυλακτικών μέτρων κατά τη διάλυση του απολυμαντικού.
 • Ελέγχει τις ημερομηνίες των αποστειρωμένων Sets και έγκαιρα, προειδοποιεί και φροντίζει να αποσταλούν για αποστείρωση.
 • Ελέγχει σε καθημερινή βάση όλες τις Ι.V. παροχές στους ασθενείς του τμήματος.
 • Ελέγχει τους ασθενείς που φέρουν καθετήρα foley για την τήρηση των μέτρων πρόληψης των ουρολοιμώξεων.
 • Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της Νοσηλευτικής τέχνης και συζητά τις παραλήψεις με την προϊσταμένη του τμήματος.
 • Ο Νοσηλευτής Επικοινωνίας είναι μέλος της καρδιολογικής ή καρδιοχειρουργικής ομάδας και ενεργεί ως ο κύριος σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του νοσοκομείου & του ασθενή.
 • Ενημερώνει τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, πριν την εισαγωγή τους στο ΩΚΚ, για όλα τα θέματα που άπτονται της νοσηλείας τους συμπεριλαμβανομένων και του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου.
 • Τηρεί αρχείο στοιχείων & απαραίτητων εξετάσεων για τον προγραμματισμό των χειρουργείων ή καρδιολογικών επεμβατικών πράξεων.
 • Συμπληρώνει το νοσηλευτικό ιστορικό του ασθενή (και σε ηλεκτρονική μορφή) κατά την είσοδό του στο ΩΚΚ, αλλά και κατά την έξοδό του.
 • Συμμετέχει στην εξέταση των ασθενών του Τμήματος από τους εκάστοτε θεράποντες Ιατρούς στα Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Συμμετέχει στην καθημερινή ιατρική επίσκεψη.
 • Παρακολουθεί τους ασθενείς του Τμήματος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα Νοσηλευτικής Φροντίδας.
 • Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον κλινικό Νοσηλευτή για τα προβλήματα του ασθενή και από κοινού σχεδιάζουν τη νοσηλευτική του φροντίδα.
 • Ενημερώνει τους ασθενείς για τον προγραμματισμό των ιατρονοσηλευτικών παρεμβάσεων, μετά από ανάθεση αυτής της αρμοδιότητας από τον θεράποντα Ιατρό.
 • Ενημερώνει τον ασθενή για την κλινική του πορεία.
 • Οργανώνει επικοινωνία θεραπόντων Ιατρών – ασθενών.
 • Συντονίζει την επικοινωνία με τους Συμβούλους Ιατρούς.
 • Παρέχει στους ασθενείς, την ημέρα του εξιτηρίου, σαφείς οδηγίες για τις δραστηριότητές τους, τη διατροφή τους, τη φαρμακευτική αγωγή και τη σωματική τους άσκηση.
 • Προγραμματίζει τα ραντεβού των ασθενών με τον θεράποντα Ιατρό μετά το εξιτήριο.
 • Εξασφαλίζει αμφίδρομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς του τμήματος στο στάδιο της ανάρρωσής τους, για την επίλυση ιατρικών προβλημάτων.
 • Συλλέγει στοιχεία στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη ερευνητικών ιατρονοσηλευτικών πρωτοκόλλων.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και παρουσίαση μηνιαίου αρχείου των κλινικών επιπλοκών και της θνητότητας των ασθενών.
 • Παρακολουθεί το πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Κέντρου.
 • Εκτελεί και κάθε άλλη σχετική εργασία, σύμφωνα με τη θέση εργασίας, τις γνώσεις του και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι δραστηριότητες του συντονιστή αναλυτικά:

Εξωτερικά Ιατρεία

 • Παρακολουθεί προμεταμοσχευτικούς, μεταμοσχευμένους ασθενείς και ασθενείς με μηχανική υποστήριξη. Σε συνεργασία με τον Καρδιολόγο ή Πνευμονολόγο ή Καρδιοχειρουργό Μεταμοσχεύσεων ρυθμίζει την φαρμακευτική αγωγή, το πλάνο εξετάσεων ή προγραμματίζει εισαγωγή για έναρξη προμεταμοσχευτικού ή μεταμοσχευτικού ελέγχου

Προμεταμοσχευτικός Έλεγχος

 • Οργανώνει, προγραμματίζει, ρυθμίζει και ελέγχει τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο.
 • Καλεί τους Συμβούλους Ιατρούς.
 • Συλλέγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και σε συνεργασία με τον Καρδιολόγο ή Πνευμονολόγο Μεταμοσχεύσεων ρυθμίζει την φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς.
 • Συμπληρώνει το Έντυπο Επιτροπής Επιλογής (περίληψη) με όλα τα στοιχεία και τις εξετάσεις του ασθενούς.
 • Οργανώνει και ετοιμάζει την παρουσίαση του ασθενούς στην Επιτροπή Επιλογής.
 • Ενημερώνει τον ασθενή για την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής.
 • Δηλώνει τον υποψήφιο λήπτη στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), με έντυπο υπογεγραμμένο, από τον Διευθυντή.

Λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς

 • Χειρίζεται την λίστα υποψηφίων ληπτών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Προγράμματος.
 • Οργανώνει το πλάνο παρακολούθησης του ασθενούς με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία [μέσω τηλεφωνικού κέντρου και μόνο αν κρίνει σκόπιμο, μέσω Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), Εξωτερικών Ιατρείων (ΕΙ) ή προγραμματισμένης εισαγωγής].
 • Ελέγχει και ρυθμίζει εργαστηριακές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή (και τηλεφωνικώς) σε συνεργασία με τον Καρδιολόγο Μεταμοσχεύσεων.

Για τους ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη της Κυκλοφορίας (τεχνητή καρδιά)

 • Οργανώνει, προγραμματίζει και ελέγχει τον προεγχειρητικό έλεγχο
 • Συλλέγει αποτελέσματα εξετάσεων
 • Επικοινωνεί με τους Συμβούλους Ιατρούς
 • Οργανώνει το πλάνο παρακολούθησης του ασθενούς, με ετήσια προγραμματισμένη εισαγωγή

Κατά τη Διαδικασία Μεταμόσχευσης

 • Λαμβάνει την κλήση από τον ΕΟΜ για την ύπαρξη δυνητικού δότη, συμπληρώνει το «Φύλλο δότου».
 • Παρουσιάζει τον δότη στον Διευθυντή του Προγράμματος.
 • Επιλέγει ο Διευθυντής τον καταλληλότερο λήπτη, τον οποίο και η Συντονίστρια καλεί να έλθει στο Νοσοκομείο.
 • Συντονίζει όλα τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες που θα υποδεχθούν τον λήπτη.
 • Ελέγχει τα υλικά και φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν στο χειρουργείο του δότη.
 • Οργανώνει τον τρόπο μετάβασης της Ομάδος του δότη προς και από το Νοσοκομείο του δότη.
 • Συμμετέχει ενεργά στην λήψη μοσχευμάτων.
 • Ελέγχει υπεύθυνα την ομάδα αίματος του δότη καθώς και τα έγγραφα συγκατάθεσης δωρεάς των οργάνων και συλλέγει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την μετέπειτα πορεία του λήπτη.
 • Εξασφαλίζει την ροή της καρδιοπληγίας στον κατάλληλο χρόνο και στην σωστή θερμοκρασία.
 • Συμμετέχει στην πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στον λήπτη με την λήψη καλλιεργειών αίματος καθώς και ιολογικού ελέγχου ενώ για την ταυτοποίηση λαμβάνει λεμφαδένα και σπλήνα από τον δότη.
 • Η Ομάδα του δότη συνεργάζεται τηλεφωνικά με την Ομάδα του λήπτη (μέσω των Συντονιστών), ορίζοντας μαζί, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Προγράμματος, τους χρόνους χειρουργείου.
 • Έχει την ευθύνη για την ακύρωση της όλης διαδικασίας, αν ο δότης κριθεί ακατάλληλος.
 • Μεριμνά για την καλή συνεργασία και με τις υπόλοιπες μεταμοσχευτικές Ομάδες και με το Προσωπικό του Νοσοκομείου του δότη.
 • Εκπροσωπεί την Ομάδα και το ΩΚΚ σε όλα τα προκύπτοντα θέματα.
 • Διατηρεί και απαιτεί την πιστότερη τήρηση όλων των κανονισμών και των διαδικασιών.

Μεταμοσχευτικός έλεγχος (εφ’όρου ζωής)

 • Παρακολουθεί τους μεταμοσχευμένους ασθενείς (μέσω προγραμματισμένων εισαγωγών, ΕΙ, ΤΕΠ ή μέσω τηλεφώνου).
 • Οργανώνει, προγραμματίζει, ρυθμίζει την εισαγωγή του εκάστοτε μεταμοσχευτικού ελέγχου (βάσει πρωτοκόλλων) – εφ’ όρου ζωής.
 • Επικοινωνεί με τους Συμβούλους Ιατρούς.
 • Συλλέγει αποτελέσματα εξετάσεων, επιβλέπει και ρυθμίζει την ανοσοκαταστολή και λοιπή φαρμακευτική αγωγή του μεταμοσχευμένου, σε συνεργασία με τον Καρδιολόγο ή Πνευμονολόγο Μεταμοσχεύσεων.
 • Ενημερώνει τον ασθενή για την πορεία της υγείας του.
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή για μεταβολές της κατάστασης του ασθενούς.
 • Συντονίζει την διαδικασία αντιμετώπισης απόρριψης μοσχεύματος και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την σωστή διαδικασία (και σε εξωτερική βάση, σε συνεργασία με τα ΤΕΠ).

Ως Εκπαιδευτής

 • Εκπαιδεύει Ιατρικό/Νοσηλευτικό Προσωπικό (Σεμινάριο Μονάδος Μεταμοσχεύσεων).
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τον Προεγχειρητικό ασθενή (ενημερωμένος ασθενής = συνεργάσιμος ασθενής).
 • Εκπαιδεύει τον μεταμοσχευμένο ασθενή και την οικογένειά του πριν την έξοδό του από το Νοσοκομείο (π.χ. ενδείξεις για απόρριψη μοσχεύματος).

Άλλες δραστηριότητες

 • Επισκέπτεται καθημερινά τους ασθενείς που νοσηλεύονται.
 • Μεριμνά για την σωστή Νοσηλευτική και Ιατρική φροντίδα και την ακριβή εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών.
 • Βοηθάει στην επίσπευση της διεκπεραίωσης των κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων, μειώνοντας το χρόνο εισαγωγής των ασθενών στο ΩΚΚ.
 • Τηρεί αρχείο όλων των πράξεων/ Συλλέγει στατιστικά στοιχεία.
 • Συντάσσει Ιατρικές Βεβαιώσεις, Υπηρεσιακά Σημειώματα, κ.λ.π.
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων που καταρτίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σχετικά με την διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων προς μεταμόσχευση
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Νοσοκομείου μας με στόχο την διάδοση του έργου του.