Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης

Σκοπός του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης είναι:

  1. Η παροχή πιστοποιημένων αποστειρωμένων ιατροτεχνικών βοηθημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΩΚΚ,
  2. Η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος (προϊόντα και υπηρεσίες) για τους ασθενείς και το προσωπικό,
  3. Η συνεχής ενημέρωση με γνώμονα την ορθολογική χρήση των πόρων, την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης, μέσω της ανάλυσης κόστους υλικών και εξοπλισμού,
  4. Η συμβολή στην εκπαίδευση εντός και εκτός του Nοσοκομείου, για πρόληψη λοιμώξεων και παροχή βέλτιστης νοσηλευτικής φροντίδας.

Περιγραφή κύκλου αποστείρωσης των υλικών

Μεταφορά στην Κεντρική Αποστείρωση

Μετά τη χρήση, τα υλικά πολλαπλών χρήσεων μεταφέρονται με κλειστά τροχήλατα στην Αποστείρωση

Καθαρισμός (απορρύπανση – απολύμανση)

Απορρύπανση είναι η αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του βιολογικού φορτίου των εργαλείων. Ακολουθεί η θερμική απολύμανση των υλικών, ένα από τα πλέον σημαντικά στάδια στη ροή εργασίας.

Λειτουργικός έλεγχος και εργαλειοθεσία

Ο λειτουργικός έλεγχος διασφαλίζει ότι τα εργαλεία ανταποκρίνονται στον σκοπό της χρήσης τους, και η εργαλειοθεσία ότι κάθε δίσκος περιέχει το σωστό είδος και αριθμό εργαλείων.

Συσκευασία

Η συσκευασία των υλικών διασφαλίζει τον μικροβιακό φραγμό, ο οποίος εγγυάται την στειρότητα μέχρι τη στιγμή της χρήσης των υλικών.

Αποστείρωση

Η συνήθης μέθοδος αποστείρωσης για θερμοάντοχα υλικά είναι ο ατμός υπό πίεση σε μηχανήματα με τεχνικές προδιαγραφές.

Φύλαξη αποστειρωμένων υλικών

Η περιοχή φύλαξης καλύπτει συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και διαδικασίες χειρισμού μέχρι τη χρήση.

Μεταφορά στο χρήστη

Η μεταφορά γίνεται σε κλειστά τροχήλατα μέσω ειδικού ανελκυστήρα.

Εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης με σκοπό:

  • τον συντονισμό των δραστηριοτήτων,
  • τον έλεγχο συνολικού κόστους,
  • τη μεγιστοποίηση απόδοσης του Τμήματος,
  • την πλήρη και σαφή εικόνα κίνησης των υλικών,
  • την υψηλή διαθεσιμότητα των χειρουργικών εργαλείων.