Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μονάδα Εμφραγμάτων) εντάσσεται στον Καρδιολογικό Τομέα και υποστηρίζει ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη Νοσηλευτική φροντίδα, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνικές, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η Μονάδα στελεχώνεται με Νοσηλευτές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αναλογία νοσηλευτή/ασθενή είναι 1:2.

Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Η Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εντάσσεται στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα και υποστηρίζει ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, μεταμόσχευση ή τοποθέτηση συστήματος υποστήριξης της καρδιάς. Ο σχεδιασμός της Νοσηλευτικής φροντίδας είναι εξατομικευμένος, ευέλικτος, και καθορίζεται από Νοσηλευτικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την άμεση, ασφαλή και ορθολογική κάλυψη των αναγκών του ασθενή.

Η Νοσηλευτική φροντίδα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Παροχή προτυποποιημένης εξατομικευμένης φροντίδας. Αυτή διασφαλίζεται με συστηματική αναθεώρηση των πρωτοκόλλων φροντίδας που χρησιμοποιούνται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα χρήσης τους, τη διεθνή βιβλιογραφία, τις συστάσεις εξειδικευμένων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.
 • Παροχή υψηλής ποιότητας Νοσηλευτικής φροντίδας. Αυτή επιτυγχάνεται διαμέσου της επαρκούς στελέχωσης και της δια βίου εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ.
 • Ενσυναίσθηση – ψυχολογική στήριξη. Η φροντίδα των ασθενών περιλαμβάνει την κατάλληλη ενημέρωσή τους, ενημέρωση του συγγενικού τους περιβάλλοντος και την παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Οι Νοσηλευτές φροντίζουν για τα ακόλουθα:

 • 24ωρη παρακολούθηση ζωτικών σημείων
 • φροντίδα υγιεινής και περιποίηση
 • πρόληψη επιπλοκών
 • πρόληψη λοιμώξεων
 • μείωση του σωματικού και ψυχικού stress του ασθενή
 • αξιόπιστο σύστημα καταγραφής δεδομένων
 • ορθολογική αξιοποίηση των πόρων

Με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών, είναι σημαντικές οι παράμετροι που προάγουν την επιστημονική γνώση και κατάρτιση των Νοσηλευτών. Για το λόγο αυτό, δίνεται έμφαση:

 • στην προαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας. Το Νοσηλευτικό προσωπικό συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα,
 • στην αρμονική διεπιστημονική συνεργασία. Η αρμονική συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματίες υγείας είναι άμεση προτεραιότητα αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών,
 • στην επαγγελματική μετεκπαίδευση.