Φιλοσοφία Οργάνωσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η φιλοσοφία λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει καθοριστεί από τη Διεύθυνση, η οποία έχει προσδιορίσει τους στόχους, τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις πολιτικές, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και έχει τους προϋπολογισμούς εφαρμογής των σχεδίων.

Έχει διασφαλιστεί η οργανωτική δομή που προωθεί την παροχή υψηλής ποιότητας Νοσηλευτική φροντίδα, τη μέγιστη αξιοποίηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων και την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία έχει οργανωθεί με:

 • τη δημιουργία σκόπιμης διάρθρωσης ρόλων μέσω του προσδιορισμού δραστηριοτήτων,
 • την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων,
 • την ανάθεση ομάδων σχετικών δραστηριοτήτων σε ένα διοικητικό στέλεχος,
 • την ανάθεση ευθύνης για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων,
 • την εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού μεταξύ των στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της διάχυσης της πληροφορίας, οριζόντια και κάθετα στην οργανωτική δομή.

Έχει καθοριστεί ο προγραμματισμός – σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βάσει:

 • του είδους και του τύπου (αντικειμενικοί σκοποί, πολιτική, προβλέψεις, προϋπολογισμός, διαδικασίες – μέθοδοι),
 • της χρονικής περιόδου,
 • της συχνότητας χρήσης.

Έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη στελέχωση με:

 • την επιλογή προσωπικού καθώς και την τοποθέτηση και διατήρηση του στις προβλεπόμενες θέσεις,
 • τον καθορισμό των απαιτήσεων κάθε θέσης (καθήκοντα, ειδικά προσόντα, ατομικά χαρακτηριστικά),
 • το κατάλληλο σύστημα εργασίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος.

Έχει επιτευχθεί ο συντονισμός με την ενεργοποίηση και καθοδήγηση του προσωπικού για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων έργων προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της υπηρεσίας.

Έχει προσδιοριστεί ο αναγκαίος και κατάλληλος έλεγχος για την επίτευξη των Νοσηλευτικών σκοπών, καθιερώνοντας σύστημα ελέγχου σε όλους τους τομείς ευθύνης της.

Η σύγκριση αποτελεσμάτων γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια εφαρμογής ενώ λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση παρεκκλίσεων και ανατροφοδότηση (feedback).

Η σύγκριση αποτελεσμάτων γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια εφαρμογής ενώ λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση παρεκκλίσεων και ανατροφοδότηση (feedback).

Η επιτυχής αξιολόγηση και εκτίμηση του προσωπικού εξασφαλίζεται με την επίτευξη των παρακάτω στόχων :

 • προσδιορισμός ικανότητας απόδοσης των εργαζομένων,
 • προώθηση σχεδίου ανάπτυξης και υποκίνησης,
 • εντοπισμός των φιλοδοξιών των εργαζομένων και αναγνώριση των επιτευγμάτων τους,
 • βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένου και προσωπικού,
 • βελτίωση διεκπεραίωσης εργασιών με τη μελέτη και ενθάρρυνση ανάπτυξης καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του Νοσηλευτικού προσωπικού,
 • κατάρτιση των Προϊσταμένων για βελτίωση της συμβουλευτικής τους ικανότητας,
 • προσδιορισμός εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών των Νοσηλευτών,
 • καταγραφή των προσόντων και ικανοτήτων των Νοσηλευτών του Ιδρύματος κι επανεκτίμηση τοποθέτησής τους. Γίνεται επιλογή των Νοσηλευτών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για προαγωγή, όπως και εντοπισμός εκείνων των εργαζομένων με μη ικανοποιητική απόδοση.