Νοσηλευτικοί Όροφοι

Το Ωνάσειο διαθέτει τρεις Nοσηλευτικούς ορόφους. Η οργάνωση και η λειτουργία των Νοσηλευτικών Τμημάτων στηρίζονται σε νοσοκομειακά πρωτόκολλα. Το Νοσηλευτικό προσωπικό είναι υψηλής επιστημονικής επάρκειας καθώς περιλαμβάνει αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης. Η ομαδική εργασία, η άριστη συνεργασία και το υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία, προσφέρουν στους ασθενείς ποιοτική και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα.

Αποστολή των Νοσηλευτικών Τμημάτων είναι η διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους συμμετέχοντες (ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό) το οποίο διασφαλίζει υψηλού επιπέδου φροντίδα, ισότιμα σε όλους τους ασθενείς και επαγγελματική ικανοποίηση και επιστημονική εξέλιξη σε όλο το προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Η νοσηλευτική φροντίδα στηρίζεται και καθοδηγείται από διεθνή πρότυπα όπως αυτά αποτυπώνονται στα πιστοποιημένα πρωτόκολλα του Νοσοκομείου, διασφαλίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται σε κάθε ασθενή.
  • Για κάθε ασθενή προγραμματίζεται και εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων ώστε να αντιμετωπίζεται με επιτυχία και στο συντομότερο δυνατό χρόνο κάθε πρόβλημα υγείας του.
  • Εφαρμόζεται το σύστημα της ομαδικής εργασίας με στόχο την παροχή ολιστικής φροντίδας, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ανάγκες του ασθενή με απώτερο στόχο την πρόληψη επιπλοκών και την προαγωγή της υγείας του.
  • Ελέγχονται και εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές όπως προκύπτουν από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, που καταγράφει την πρόοδο της Νοσηλευτικής επιστήμης.
  • Δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα τόσο για την ικανοποιητική στελέχωση, όσο και το σωστό καταμερισμό εργασίας ώστε να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του έργου των Νοσηλευτών και να αποφεύγονται η ροή του Νοσηλευτικού προσωπικού όσο και η επαγγελματική εξουθένωση του, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο σταθερό το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας σε υψηλά επίπεδα,
  • Προωθείται η συνεχής και συστηματική ενδονοσοκομειακή εκπαίδευση όλου του προσωπικού ενώ ενθαρρύνεται και πολλές φορές επιδοτείται η συμμετοχή σε επιστημονικά εξωνοσοκομειακά προγράμματα.