Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη εξασφάλισης της άδειας λειτουργίας του συνόλου των μηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου. Επιπλέον εισηγείται την εφαρμογή τεχνολογιών, λειτουργικών και οργανωτικών καινοτομιών βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων, έτσι ώστε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο να παραμένει πάντα σε τεχνολογική και οργανωτική πρωτοπορία και να εκμεταλλεύεται με το βέλτιστο τρόπο την πρόοδο της τεχνολογίας.

Στόχος η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης ασθενών σε συνδυασμό με την οικονομικότερη λειτουργία του Κέντρου.

Η Τεχνική Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα:

 1. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 3. Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων

 

 1. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για:

 • την ορθολογική χρήση, την ομαλή λειτουργία και την οργανωμένη τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού του ΩΚΚ,
 • τον ποιοτικό έλεγχο και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της ακτινοπροστασίας,
 • την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο ΩΚΚ,
 • την εισήγηση προμήθειας νέου ιατρικού εξοπλισμού ή/και ανανέωσης του υπάρχοντος, τη σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών και τη μελέτη σύναψης και παρακολούθησης συμβολαίων συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού,
 • την τεχνολογική υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων,
 • την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Κέντρου επί θεμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και ασφάλειας προσωπικού.

 

 1. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνο για:

 • τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Κέντρου και των εγκαταστάσεων παροχής ιατρικών αερίων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών,
 • την ασφαλή συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Κέντρου,
 • την πυρασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Κέντρου,
 • την ορθολογική διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος και φυσικού αερίου,
 • την εισήγηση προμήθειας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή και ανανέωση υπάρχοντος, καθώς και την σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών.

 

 1. Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Το Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνο για:

 • τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου είτε πρόκειται για περιοχές με φύτευση, είτε για χώρους στάθμευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • τη διατήρηση αρχείου κλειδιών και την αναπαραγωγή τους ύστερα από έγκριση,
 • την κατάρτιση μελετών για την εκτέλεση έργων, την επίβλεψη εκτέλεσής εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την παραλαβή τους,
 • τη σύνταξη και ενημέρωση κατ’ έτος του σχεδιασμού επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία αυτά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του ΩΚΚ,
 • τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων συντήρησης, ανανέωσης και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου.
 • την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του ΩΚΚ,
 • τις γενικές εργασίες και μεταφορές,
 • τη διαχείριση μολυσματικών νοσοκομειακών και οικιακού τύπου αποβλήτων,
 • την κατασκευή, τον καθαρισμό, τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή του ιματισμού και των κλινοσκεπασμάτων,
 • την ασφάλεια του κτιρίου,
 • την ενημέρωση του προσωπικού επί θεμάτων μείωσης των ενεργειακών πόρων του Κέντρου καθώς και εισηγήσεων για εξοικονόμηση των ανακυκλώσιμων υλικών.