OKK-White-Logo.pngcropped

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

OKK-White-Logo.pngcropped

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα και

γνώσεις

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
   
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διοικητικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία πέντε (5) ετών, τουλάχιστον, σε διοικητικές θέσεις ευθύνης Νοσοκομείου.
 • Πολύ καλά ανεπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Άριστες ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
   
Ειδικές γνώσεις
 • Επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας.
 • Γνώση Προτύπων Ποιότητας.
   
Κύρια Καθήκοντα
 • Εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή, την τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Εισηγείται στη Διοίκηση μέτρα που βοηθούν στην υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και στη διατήρηση και βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας. Παρακολουθεί, επίσης, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
 • Συντονίζει και εισηγείται βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες του Κέντρου σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Υπηρεσιών.
 • Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των τακτικών και εκτάκτων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, καθώς και για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών/διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν.
 • Συλλέγει, αναλύει και παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών, σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
 • Διαχειρίζεται τα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί τα θέματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Μεριμνά για την ορθή τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος και τη συμπλήρωση των αρχείων από τους αρμοδίους.
 • Συμμετέχει σε Επιτροπές οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα ποιότητας, οι οποίες επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όπως:

o   Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας,

o   Ομάδα Εργασίας Θανάτων-Επιπλοκών,

o   Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας,

o   Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων,

o   ad hoc Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας.

 • Εισηγείται Προγράμματα Εκπαίδευσης, που αφορούν στη Διαχείριση Ποιότητας.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της Τυποποίησης και της Πιστοποίησης και τηρεί ενημερωμένο αρχείο Προτύπων.
 • Εκτελεί και κάθε άλλη σχετική εργασία, σύμφωνα με τη θέση εργασίας, τις γνώσεις του και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
 6. Στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ατόμων για συστάσεις, από ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό περιβάλλον.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι, εφόσον επιλεγεί, δεν θα διατηρήσει μετά την πρόσληψή του άλλη έμμισθη θέση.
 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα υποβληθεί μετά από την κρίση, από τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή (σε κατάλληλο υλικό φορέα [USB ή CD]), στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία. Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της προκήρυξης από εδώ: 2019_Προκήρυξη Θέσης Προϊσταμένου Διασφάλισης Ποιότητας

error: Content is protected !!