OKK-White-Logo.pngcropped

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

OKK-White-Logo.pngcropped

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα: (α)  Kατοχή τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας τουλάχιστον από 12ετίας

(β)  Mετεκπαίδευση/εξειδίκευση στο αντικείμενα της διαγνωστικής και επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

(γ)  Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 10ετής, εμπειρία και απασχόληση σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα στην επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία.

(δ) Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης (π.χ. θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή),

(ε)   Επιστημονικό έργο στην Ηλεκτροφυσιολογία, το οποίο να τεκμαίρεται από δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus). Θα αξιολογηθούν μόνο δημοσιεύσεις της τελευταίας 5ετίας.

(στ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών.

(ζ)   Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(η)  Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή απ’ αυτήν.

Επιθυμητά προσόντα: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι τη Δευτέρα 05.10.2020:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
 3. 3. Αντίγραφα :
 • του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • του διδακτορικού τίτλου σπουδών,
 • τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • πστοποιητικών εξειδικεύσεων στη διαγνωστική και επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία,
 • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε η εξειδικευμένη εμπειρία στην Ηλεκτροφυσιολογία,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση της) και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.
 1. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).
 2. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).
 3. Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.
 4. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf, .jpeg ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω «Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων»).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης) καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

 

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01. Αίτηση με Φωτογραφία

02. Βιογραφικό Σημείωμα

03. Πτυχίο Ιατρικής

03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου

04. Διδακτορικός Τίτλος

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2

…………………………………..

06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

07. Πιστοποιητικό Εξειδικευσης #1

07. Πιστοποιητικό Εξειδικευσης #2

………………………………………..

08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1

08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2

…………………………………………..

09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου

10. Αστυνομική Ταυτότητα

11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής)

11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2

……………………………………………

12. Συγγραφικό και Επιστημονικό Έργο

13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

14. Λοιπά Έγγραφα #1

14. Λοιπά Έγγραφα #2

…………………………..

15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από εδώ: 2020 Προκήρυξη Θέσης Ιατρού Καρδιολόγου Διευθυντή Τμ. Ηλεκτροφυσιολογίας

error: Content is protected !!