OEMEK-Green

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Αισχύνου 7, ΤΚ  105 58 – Αθήνα
___________________________________________________

 

ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

 ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (αποκλειστικού   δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 357, σας προσκαλεί να υποβάλετε κατ’ αποκοπή προσφορά για :

Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία   για την μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, παράδοση σε πλήρη λειτουργία  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ στους αεραγωγούς που τροφοδοτούν τις κατωτέρω αίθουσες του υπάρχοντος Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου  (9 τεμ)

4 Χειρουργεία

3 καθετηριασμοί

2 Μονάδες εντατικής θεραπείας.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης παρεμφερών συστημάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευές νοσοκομείων να αποστείλουν σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα  με τα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΟ

Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού  Κέντρου (Λεωφόρος  Συγγρού 357), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018.  Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος  Σ. Ωνάσης» προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική  επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η  ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ  (στο εξής «Εργοδότης» ) είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση  είναι ιδιωτική  και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής «Διοίκηση Έργου»  ή ΤΕΝΣΩΡ)

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Η παρούσα εργολαβία  αφορά στην Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία     για την μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, παράδοση σε πλήρη λειτουργία  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ στους αεραγωγούς  που τροφοδοτούν τις κατωτέρω αίθουσες του υπάρχοντος Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου  (9 τεμ)

4 Χειρουργεία

3 καθετηριασμοί

2 Μονάδες εντατικής θεραπείας.

Συμπεριλαμβάνονται:

Όλες οι  εργασίες μετασκευής, επέμβασης και αποκατάστασης στους αεραγωγούς

Η ηλεκτρολογική διασύνδεση και ρύθμιση των αισθητήρων με την μονάδα επεξεργασίας των σημάτων

Το καλιμπράρισμα (βαθμονόμηση),  η εκκίνηση λειτουργίας, η πιστοποίηση καλής λειτουργίας

Η παράδοση σε πλήρη λειτουργία

Εκπαίδευση προσωπικού .

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που  θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και  της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες με αποδεδειγμένη  εμπειρία στις εγκαταστάσεις κλιματισμών σε χειρουργεία, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν να  καλύψουν με δική τους ευθύνη και εποπτεία  την παροχή όλων  των αναζητούμενων στην παρούσα παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

 

Είναι αποδεκτή η σύμπραξη έως δυο (2) τεχνικών εταιρειών διαφορετικής ειδικότητας/ αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπράττουσες εταιρείες έχουν αποδεδειγμένο προηγούμενο ιστορικό σύμπραξης, και τα συμφωνητικά των είναι διαφοροποιημένα κατά το αντικείμενο και το Εργολαβικό τους αντάλλαγμα.

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)

Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» που ιδρύθηκε με το Ν. 2012/1992.

 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο υπάρχον και εν λειτουργία Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ)  προβλέπεται να εγκατασταθεί σύστημα συνεχούς καταγραφής σωματιδιακού φορτίου  στους αεραγωγούς που τροφοδοτούν τις κατωτέρω αίθουσες του υπάρχοντος Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου  (9 τεμ)

4 Χειρουργεία

3 καθετηριασμοί

2 Μονάδες εντατικής θεραπείας.

Το σύστημα θα αποτελείται από

(α) Κατάλληλο λογισμικό, συμβατό με τους ανιχνευτές,   το οποίο θα μπορεί να συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από 32 ταυτόχρονα σημεία δειγματοληψίας,  και να παρέχει την δυνατότητα να παραλαμβάνει αντίστοιχα δεδομένα από φορητό σύστημα καταγραφής σωματιδίων. Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα να παράγει αναφορές (reports) βάσει  του Fed Sd 209E ISO 14644-1 και BS 5295 21CFR, να διαβιβάζει alarm και στατιστικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου ή του ΒMS του ΩΚΚ

(β) Ανιχνευτές και παρελκόμενα . ΟΙ ανιχνευτές πρέπει να είναι μετρητές aerosol συνεχούς καταγραφής σωματιδίων 0,5-10μΜ, με εσωτερική αντλία δειγματοληψίας ,  δυνατότητα αποθήκευσης έως και 3,000 δεδομένων, ενσωματωμένο alarm , web browser, φίλτρο εξόδου HEPA , διαγνωστική λειτουργία και εξωτερικό κέλυφος που συμβαδίζει με  αντιμολυσματικές προδιαγραφές, βάσεις στήριξης εντός των αεραγωγών κλπ παρελκόμενα, δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων μέσω internet ή καλωδιακά.

 

3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

npv@asofin.eu και τηλέφωνο 210 94 98 360

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ  (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ)  δεν είναι εξουσιοδοτημένος  να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .

Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ  ή το ΩΚΚ.

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την

19η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019,  μέχρι  ώρα 14.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax  210  94 98 199

 

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί υπογραμμένα και σφραγισμένα  σε έντυπη μορφή.

Κάθε ενδιαφερόμενος  θα υποβάλλει με την προσφορά του σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ τα κάτωθι τεύχη :

Σύντομη  Παρουσίαση εταιρίας -Πίνακας εμπειρίας – Αντίστοιχα έργα στα οποία ο προσφέρων έχει προμηθεύσει/ εγκαταστήσει στην Ελλάδα με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία.

Τεχνική Πρόταση – πίνακας βασικού εξοπλισμού . Στο τεύχος αυτό ο Προσφέρων θα περιγράψει  την πρότασή του καθώς και τον κατάλογο του εξοπλισμού/μηχανήματα  προσφέρει. Τα  προσφερόμενα μηχανήματα και ο κάθε είδους ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός και δίκτυα  που θα εγκατασταθούν στο Έργο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τους Ελληνικούς Κανονισμούς και να είναι σύμφωνα με Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα, Οδηγίες, Συστάσεις, Εγκυκλίους, κλπ. για εγκαταστάσεις χειρουργείων  όπως αυτά ισχύουν, συμπληρωμένα και τροποποιημένα, κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των αντιστοίχων Εργολαβικών Εργασιών του Έργου.

Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων προϊόντων.

Xρονοδιάγραμμα .Ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του ένα συνοπτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης καθώς και ημερομηνίες ολοκλήρωσης των επιμέρους στοιχείων του Έργου (προσκόμιση εξοπλισμού, μεταφορά στο έργο, κατασκευή εγκαταστάσεων, δοκιμαστική λειτουργία κλπ)

Οικονομική προσφορά (κατ αποκοπή  εργολαβία )

Ο προσφέρων πρέπει  να υποβάλει την προσφορά του  σε έντυπη/ενυπόγραφη

  1. Κατ’ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης τιμή συνολικής εργολαβίας
  2. Επιμέρους τιμή μονάδας για έναν ανιχνευτή
  3. Επιμέρους τιμή μονάδας για μία επιπλέον άδεια/λογισμικό

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης  λαμβάνοντας υπόψη  :

(α) την τιμή της εργολαβίας,

(β) την εμπειρία – τεχνογνωσία του υποψήφιου,

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα της κατά την  απόλυτο κρίση του ανάθεσης της εργολαβίας  σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους υπέβαλαν προσφορά, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές ή και να αγνοήσει κάθε τυπικό ελάττωμα στις λαμβανόμενες προσφορές κατά την απόλυτο κρίση του, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά πρόσκληση για την συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Η ΑΡΙΟΝΑ  διατηρεί το δικαίωμα, κατά την  απόλυτη και αδέσμευτη  κρίση της,  της ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια  της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά

  • ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών,   συγγραφής προδιαγραφών
  • ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας
  • ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.

Η ΑΡΙΟΝΑ  θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ  ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.

 

Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από εδώ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

error: Content is protected !!