OEMEK-Green

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΓΕΙΩΣΗΣ- ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Αισχύνου 7, ΤΚ 105 58 – Αθήνα
_______________________________________________________________

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΓΕΙΩΣΗΣ- ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 357, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :
Την προμήθεια, τοποθέτηση σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία της αντικεραυνικής προστασίας, θεμελιακής γείωσης και εσωτερική ισοδυναμικής γείωσης
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην κατασκευή φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα να αποστείλουν μέχρι την :
23η Δεκεμβρίου 2019
να αποστείλουν σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με τα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Εργολαβία
Η παρούσα ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία για την προμήθεια, τοποθέτηση σύνδεση και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία της αντικεραυνικής προστασίας, θεμελιακής γείωσης και εσωτερική ισοδυναμικής γείωσης, δηλαδή για την προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση όλων των υλικών που αναφέρονται στα τεύχη που συνοδεύουν την πρόσκληση, των εξαρτημάτων στήριξης επί των σκαμμάτων ή/και αντιστηρίξεων και των αναλωσίμων σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό, των τυχόν απαιτούμενων ικριωμάτων κλιμάκων πρόσβασης, ανυψωτικών κλπ , την κοπή, μόρφωση, τοποθέτηση και στερέωση του των χάλκινων και χαλύβδινων αγωγών, ακίδων συνδέσμων κλπ, την επιμέλεια για την επικάλυψη των εκτεθειμένων αγωγών, συνδέσμων κλπ με μονωτική ταινία ή νάιλον για την προστασία κατά την διάστρωση, δόνηση και συντήρηση του σκυροδέματος, την κατασκευή των φρεατίων συνδεσμολογίας των αγωγών που φαίνονται στα σχέδια
Το σύστημα περιλαμβάνει :
• Συλλεκτήριο σύστημα κλωβού,
• Αγωγούς καθόδου
• Σύστημα εξωτερικής γείωσης (έξω από την υγρομόνωση) από χαλκό
• Σύστημα εσωτερικής ισοδυναμικής γείωσης από χάλυβα
καθώς και τα κατωτέρω καθήκοντα Αναδόχου:
1. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων προστασίας εργαζομένων.
2. Ασφαλή και πιστοποιημένη από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
3. Παρουσία Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες της εργολαβίας, που θα επισκέπτεται το έργο όπως ορίζει ο Νόμος.
4. Παραγωγή σχεδίων As built και παράδοσή των στην ΤΕΝΣΩΡ σε επεξεργάσιμη μορφή .dwg και μία σειρά σε εκτύπωση 1/50
5. Διενέργεια μετρήσεων για τον καθορισμό της τελικής (παραδιδόμενης) αντίστασης γείωσης.
Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν περιλαμβάνονται
Α. Η εσωτερική γείωση των μεταλλικών σχαρών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Β. Η εσωτερική ταινία γείωσης εντός των υποσταθμών , Η/Ζ και λοιπών ηλεκτρολογικών χώρων (περιλαμβάνονται μόνο οι ακροδέκτες /αναμονές έξω από το σκυρόδεμα)
Γ. Η διασύνδεση της κεντρικής μπάρας γείωσης του υπάρχοντος υποσταθμού με την κεντρική μπάρα γείωσης του υπάρχοντος υποσταθμού
Δ. Τυχόν εργασίες αποκατάστασης του υπάρχοντος συστήματος αλεξικέραυνου/γειώσεων στο υπάρχον ΩΚΚ.
ΕΡΓΟ
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 357), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.
Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής «Εργοδότης» είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .
Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες
2. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα τεύχη της πρόσκλησης μπορούν να παραληφθούν ψηφιακά από την διεύθυνση :
https://we.tl/t-uYwjurrI4O
και είναι τα κατωτέρω
teyxh_prokhryxis

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ψηφιακά τα ανωτέρω τεύχη της πρόσκλησης από την διεύθυνση :

ΩΕΜΕΚ/Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΓΕΙΩΣΕΙΣ / τεύχη πρόσκλησης

 

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
npv@asofin.eu και τηλέφωνο 210 94 98 360
Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την 23η Δεκεμβρίου 2019
μέχρι ώρα 14.00μμ στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο
τηλ 210 94 98 160
fax 210 94 98 199

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από εδώ: ΩΕΜΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την 1η διευκρινιστική εγκύκλιο του διαγωνισμού από εδώ: ΩΕΜΕΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1_ (002)

Μπορείτε να κατεβάσετε ψηφιακά τα τεύχη της πρόσκλησης από την διεύθυνση : ΩΕΜΕΚ/Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΓΕΙΩΣΕΙΣ / τεύχη πρόσκλησης

Μπορείτε να κατεβάσετε την 2η διευκρινιστική εγκύκλιο του διαγωνισμού από εδώ: ΩΕΜΕΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2

error: Content is protected !!