OKK-White-Logo.pngcropped

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει μια (1) θέση Ιατρού-Καρδιολόγου, Επιμελητή Β’, για τη Μονάδα Κληρονομικών & Σπανίων Καρδιοαγγειακών Παθήσεων, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.

 

Απαραίτητα προσόντα : (α) Κατοχή τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας τουλάχιστον από πενταετίας και αποδεδειγμένη εμπειρία και απασχόληση σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλους τους τομείς της καρδιολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο των κληρονομικών και σπάνιων παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων.

(β) Αποδεδειγμένη πολυετής (τουλάχιστον 5ετής) ενεργός ενασχόληση με την κλινική διαχείριση κληρονομικών καρδιοαγγειακών νοσημάτων (καρδιο-μυοπάθειες, ηλεκτρικά σύνδρομα, νευρομυϊκά νοσήματα με καρδιακή εμπλοκή, ειδικών αορτοπαθειών όπως σύνδρομο Marfan κ.λπ.), την αξιολόγηση και κλινικογενετική συσχέτιση γενετικών αποτελεσμάτων, καθώς και εμπειρία στην διενέργεια και ερμηνεία καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης.

(γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα : (α) Διδακτορική διατριβή τουλάχιστον σε εξέλιξη.

(β) Υψηλής απήχησης και διεθνούς αναγνώρισης κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαίου 2019, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας τους συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
  2. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
  4. Αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
  5. Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
  6. Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν την συγκέντρωση των λοιπών απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων.
  7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  9. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
  10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά το διορισμό (θα υποβληθεί μετά από την κρίση από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει είτε να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (σε κατάλληλο υλικό φορέα, USB ή CD) στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας, είτε να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

error: Content is protected !!