Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Το Oικονομικό Tμήμα αποτελείται από το Γραφείο Λογιστηρίου, το Γραφείο Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικών και το Γραφείο Κίνησης, Υποδοχής Ασθενών, Λογιστηρίου Ασθενών και Ασθενοφόρων.

Γραφείο Λογιστηρίου

 • Η τήρηση πλήρους και μηχανογραφημένης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
 • Η κατάρτιση ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού
 • Ο έλεγχος των εσόδων - εξόδων όλων των κέντρων κόστους
 • Η κοστολόγηση υπηρεσιών του Κέντρου.
 • Η καταγραφή και παρακολούθηση μέσω του Μητρώου Παγίων της περιουσιακής κατάστασης του Κέντρου
 • Η δημιουργία μηνιαίων καταστάσεων ΜΙS για τη Διοίκηση του Κέντρου.
 • Η παρακολούθηση των εισπράξεων των ταμείων και πληρωμών των προμηθευτών
 • του Κέντρου.

Γραφείο Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικών

 • Η διενέργεια διαγωνισμών βάσει του Κανονισμού Προμηθειών
 • Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση όλων των προμηθειών
 • Η σωστή παρακολούθηση των αποθεμάτων
 • Η παραλαβή, αποθήκευση και διανομή υλικού σε όλα τα τμήματα

Γραφείο Κίνησης, Υποδοχής Ασθενών, Λογιστηρίου Ασθενών και Ασθενοφόρων

 • Η υποδοχή των ασθενών και η παροχή σχετικών πληροφοριών για την σωστή διακίνησή τους στους χώρους του Ω.Κ.Κ.
 • Ο σωστός προγραμματισμός ασθενών για εισαγωγή
 • Η παροχή πληροφοριών ως προς την κίνηση αυτών
 • Η έκδοση εισιτηρίων / εξιτηρίων για την διακίνησή τους
 • Η λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευμένων ασθενών και η έκδοση Α.Π.Υ.
 • Η υποβολή λογαριασμών στα ασφαλιστικά ταμεία και η καταχώρηση εισπράξεων από αυτά
 • Ο έλεγχος περικοπών
 • Η διαχείριση όλων των τιμοκαταλόγων του Ω.Κ.Κ.

 

 

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000