Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
 
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου είναι αυτοτελές και υπάγεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 - 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου οι διατάξεις του οποίου έχουν κανονιστική ισχύ (ΦΕΚ 235/Β΄/2000). Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Κέντρου, δικαστικής ή συμβουλευτικής φύσεως, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της συμβουλευτικής-προληπτικής δικηγορίας.

Η κύρια ενασχόληση του Γραφείου επικεντρώνεται στους ακόλουθους κλάδους: Αστικό Δίκαιο (αστική ευθύνη, ιατρικό απόρρητο, ιατρική ηθική και δεοντολογία με έμφαση σε θέματα βιοηθικής και βιοτεχνολογίας, διανοητική ιδιοκτησία, μισθώσεις), Εργατικό Δίκαιο (συμβάσεις εργασίας, διαπραγματεύσεις-επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών), Ατομικό - Συλλογικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, κοινωνικοασφαλιστικό), διαγωνισμοί και συμβάσεις προμηθειών.

Ο Νομικός Σύμβουλος, παρίσταται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μέλος της Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας Κλινικών Ερευνών και συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές ή άλλα όργανα του Κέντρου, όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του.

 

 
 Εκτύπωση σελίδας   Aρχική σελίδα
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα
τηλεφωνικό κέντρο 210 94 93 000